اتحادیه مسکن فرهنگیان در ساخت و افتتاح پروژه های بزرگ فرهنگیان بسیار موفق بوده و میباشد