بیش از 1000 دستگاه برای فرهنگیان و معلمین عزیز تا به حال ساخته شده است