مشارکت در ساخت پروژه های عظیم از جمله شاندیز تبریز و …به کمک اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان بوده است